Jaarplan kindcentrum de Ontdekking

Op kindcentrum De Ontdekking werken we vanuit een vaststaande visie. Deze visie beslaat drie cirkels die met elkaar samenhangen en is geconcretiseerd in diverse activiteiten.

1.1 Kwalificatie

Met kwalificatie bedoelen we onze opbrengst gerichte houding en de leerresultaten. Al jaren behaalt de Ontdekking onderwijsresultaten die boven de landelijke norm liggen. Om dit te bereiken werken we vanuit een vaststaande visie op onderwijs met:

1.1.1 Een duidelijk instructiemodel

Iedere leerkracht werkt bij het aanbieden van nieuwe leerstof met het EDI instructiemodel. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Dit betekent dat de leerkracht binnen deze lessen eerst zelf duidelijke instructie geeft en dat de kinderen met de opbrengsten uit deze instructie eerst samen gaan onderzoeken of ze de uitleg begrepen hebben alvorens ze de bijbehorende opgaven of oefeningen gaan maken. Deze instructie blijkt binnen onze school effectief te zijn.

1.1.2 Onderwijs op niveau

Op de basisvakken Lezen, Taal en Rekenen werken we met drie niveaus. Dit betekent dat we per vakgebied bekijken welke uitleg en verwerking het beste past bij uw kind. Vervolgens ontvangt het kind op dit niveau de uitleg en de verwerking. Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht samen met de intern begeleidster ieder kind. Na dit overleg schrijft de leerkracht een groepsplan waarin voor ieder kind de doelen en de uitwerking staan voor de komende periode.

1.1.3 Vakdocenten voor diverse vakken

Om de kinderen ook op andere gebieden goede ontwikkelkansen te bieden zijn er op De Ontdekking specialisten actief op de gebieden dans, muziek, gym en kunst. Aan het einde van een periode presenteren de kinderen aan ouders en andere kinderen hun resultaten. Bijkomend voordeel is dat de leerkrachten deze lessen niet voor hoeven te bereiden en zij alle aandacht aan het leerproces kunnen besteden.

1.1.4 Actuele methodieken en digitalisering

Op De Ontdekking werken we met actuele methodieken. Dit betekent dat de kinderen onderwijs ontvangen vanuit de meest recente inzichten en leerstrategieën.
Daarbij maken digitale middelen onderdeel uit van het leerproces. Wij hebben ervoor gekozen om ipads en mobile devices in te zetten als ondersteuning van het leerproces. Ze zijn dus niet leidend. Het contact leerkracht-kind blijft binnen onze school leidend. Voor het inoefenen of verwerken maken we regelmatig gebruik van de digitale mogelijkheden.

1.1.5 Opbrengsten

Het resultaat van bovenstaande is dat op schoolniveau we boven de landelijk gestelde normen scoren. We meten dit twee keer per jaar door leerling in Beeld toetsen af te nemen. 

1.2 Socialisatie

Op De Ontdekking besteden we niet alleen aandacht aan leeropbrengsten. Ook vaardigheden die een kind helpen om een goed burger te worden hebben een prominente plek binnen ons onderwijs. Burgerschap geven we vorm op twee manieren:

1.2.1 De Vreedzame School

De Ontdekking is een vreedzame school. Dit betekent dat alle leerkrachten een tweejarige opleiding hebben gevolgd en bevoegd zijn om de lessen van de vreedzame school te mogen geven. Binnen de vreedzame school geven we iedere week een les en is er nadrukkelijk aandacht voor de volgende punten:
Door structureel in te zetten op deze methodiek merken we dat er een fijne sfeer en een goede cultuur op De Ontdekking aanwezig is. Ons doel is dan ook dat kinderen gelukkig zijn op onze school en dat ze 's middags de school met een lach op hun gezicht verlaten.

1.2.2 De Wenswijk

Reeds vele jaren neemt De Ontdekking deel aan het project Wenswijk. De Wenswijk wordt gevormd door De Ontdekking, Puck&Co, Meulenvelden en Zozijn (afdeling Lockhorst). De gemeente Montferland subsidieert dit geweldige project. Doelstelling is om binnen een cirkel van 1 km de mensen van deze groeperingen aan elkaar te verbinden. Door verbinding ontstaat relatie en door relatie ontstaat respect. Vandaar dat er iedere maand een activiteit wordt georganiseerd tussen een jaargroep van de school en de andere deelnemers. Zo wordt er een voorleesontbijt georganiseerd waarbij de ouderen in pyjama ontbijten met de kinderen van groep 3 waarna ze ook nog worden voorgelezen, bakken de kinderen van groep 8 pannenkoeken voor de bewoners van Meulenvelden of komen de cliënten van Zozijn (bewoners met een verstandelijke beperking) op school om samen met groep 7 een high tea te houden. Allemaal leuke activiteiten met verbindende resultaten.
Socialisatie (burgerschap) neemt dus een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Kennis en vaardigheden gaan hand in hand!

1.3 Personificatie

Met personificatie bedoelen we de aandacht die we besteden aan talentontwikkeling. Ieder kind krijgt middels een aantal profielen mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. We hebben hierbij de volgende profielen:

1.3.1 Daltonprofiel

Een daltonprofiel houdt in dat we binnen vaststaande kaders kijken naar de zelfstandigheidsontwikkeling van ieder kind en dat we bekijken welke samenwerkingsvormen er effectief kunnen worden ingezet om een meerwaarde te behalen.
Zelfstandigheidsontwikkeling: binnen ons onderwijs werken we planmatig aan de zelfstandigheidsontwikkeling van ieder kind. Dit begint met het planbord bij de kleuters en leidt tot het werken met een weektaak en in sommige uitzonderlijke gevallen een maandtaak als de kinderen de basisschool verlaten. Kinderen krijgen binnen bepaalde tijdperiodes een aantal keer per week de mogelijkheid om zelf keuzes te maken welke opdrachten ze waar en met wie gaan doen. De leerkracht bepaalt de opdrachten; het kind maakt de overige keuzes. Hierbij is aandacht voor planning, motivatie, prestatie en reflectie. Een kind krijgt dus een stukje eigenaarschap voor het leerproces en middels reflectie helpen leerkrachten dit te ontwikkelen.
Samenwerking: met wie kan ik welk doel behalen. Samenwerking is onmisbaar binnen deze maatschappij. Door kinderen al vroeg te leren hoe ze moeten samenwerken proberen we hier op in te spelen. Regelmatig zie je binnen de school kinderen samenwerken op het leerplein of op samenwerkingsplekken. Ook zie je kinderen van de bovenbouw lezen of werken aan kleine opdrachten met de kinderen van de groepen 1 tot en met 4. Kinderen die elkaar verder op weg helpen; het zorgt voor een grote saamhorigheid binnen onze school.

1.3.2 Hoogbegaafdheidsprofiel

Op De Ontdekking hebben we een hoogbegaafdheidsprofiel. Enkele leerkrachten zijn opgeleid als hoogbegaafdheidsspecialist en geven uitvoering aan ons beleid. Hoogbegaafdheid is een samenspel tussen grote intellectuele capaciteiten, een vorm van creatief denkvermogen en motivatie. Hiervoor hanteren we het volgende model;

Alle kinderen van de groepen 1,3 en 5 worden middels een quickscan gescreend op mogelijke hoogbegaafdheid. Overigens spreken we in de groepen 1 en 2 nog niet van hoogbegaafdheid maar over kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Als hier mogelijk sprake van is worden ouders en de internbegeleidster benaderd en wordt middels het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) samen onderzocht of er echt sprake is van hoogbegaafdheid. Indien een kind daadwerkelijk hoogbegaafd is komt het in onze Plusklas. De Plusklas komt eens per week bij elkaar. Tijdens dit moment worden kinderen uitgedaagd tot verdere ontwikkeling en ontvangen ze ook opdrachten die ze individueel of samen kunnen doen wanneer ze weer terug zijn in de klas.

1.3.3 Kindcentrumprofiel

De Ontdekking is meer dan een basisschool alleen. Ons kindcentrumprofiel zorgt ervoor dat er een nauwe samenwerking is met Kindcentrum Puck&Co. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we een voorschool hebben en dat we met een vast naschools aanbod werken.
De voorschool is een plek waar peuteronderwijs overgaat in kleuteronderwijs. Soms zijn kinderen al eerder toe aan de basisschool en soms heeft een kind wat langer de tijd nodig. Maar ook voor kinderen met een reguliere ontwikkeling biedt de voorschool enorm veel kansen. Op de voorschool werken twee pedagogisch medewerkers nauw samen met de leerkrachten van de kleutergroepen. Er wordt gewerkt vanuit gezamenlijke thema's (bijvoorbeeld Herfst, water, sprookjes enz) en met dezelfde methodieken (bijvoorbeeld LOGO 3000 voor de woordenschatontwikkeling). De peuters en de kleuters spelen regelmatig samen buiten en ook worden groepjes peuters al regelmatig meegenomen naar de kleutergroep om samen aan een activiteit te werken. Zo worden kinderen extra uitgedaagd maar krijgen ze ook al een bepaalde gewenning waardoor de overgang gemakkelijker naar een vaste plek in de kleutergroep gemakkelijker wordt.
Een naschools aanbod is voor alle kinderen en wordt georganiseerd door Puck&Co; de kinderopvangorganisatie. Binnen het naschools aanbod is er voor kinderen de mogelijkheid om hun schooldag te verlengen. Onderwerpen als Techniek, Cultuur, Musical, Zang en dans en Sport staan in bepaalde periodes centraal. Gastdocenten van buiten de school dompelen kinderen in die periode onder in de genoemde onderwerpen. Het is een vrije keuze van kinderen of ze hieraan deel willen nemen of niet. Kinderen die BSO afnemen kunnen dit gratis doen, aan kinderen die geen BSO afnemen zal een bijdrage worden gevraagd.
 

Tot slot

Op Kindcentrum de Ontdekking werken we met onderwijskundige werkgroepen. Iedere leerkracht zit, in principe, in één onderwijskundige werkgroep. Deze werkgroep komt maandelijks één keer bij elkaar om vorm en uitvoering te geven aan de doelstellingen.
De doelstellingen en de voortgang worden ook besproken in de kerngroepoverleggen. Hierbij komen de OKW leiders en de directie samen.
De verantwoordelijkheid en de uitvoering liggen bij de OKW, de controle ligt bij de directie.
 
Op deze manier hebben we een systeem waarbij er meer kennis en deelkracht binnen het team is en we een breed gedragen visie hebben waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Eigenaarschap bij iedereen!
Kwalificatie, Socialisatie en Personificatie; de visie van de Ontdekking waarbij we kinderen optimale ontwikkel- en ontplooiingskansen willen bieden!


Elviera Jansen
Directeur
Kindcentrum de Ontdekking Didam