De leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad? 
In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.  Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.  
Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.  

Waarom een leerlingenraad?    

 • Om leerlingenparticipatie te vergroten. 
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
 • Betrokkenheid tussen leerlingen en school bevorderen. 
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
 • Bevorderen van actief burgerschap.  

Wat wordt er van een lid verwacht? 

 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant. 
 • De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd. 
 • Bij elke vergadering is juf Sylvia (en eventueel event manager) als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. 
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas en andere klassen. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 

Hoe verlopen de verkiezingen? 

 • In de bovenbouw (groep 6 t/m 8) worden jaarlijks verkiezingen gehouden. 
 • Leerlingen stellen zich kandidaat. 
 • Kandidaten gaan campagne voeren.
 • In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.  

Hoe worden bespreekpunten geïnventariseerd?  

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. 
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen (bijvoorbeeld invulling bijzondere dagen/feesten). 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.